Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

REALIZACJA INWESTYCJI 2010

W związku ze wzrostem wydatków na inwestycje z 5,6 mln do ponad 7 miliona złotych, a zwłaszcza podpisaniu umowy na dofinansowanie unijne budowy wodociągu i stacji uzdatniania wody w Kunegundowie rozszerzyliśmy zakres zaplanowanych na 2010 rok inwestycji.
Wszelkie uchwały budżetowe Rady Gminy w tym zakresie publikowane są w ogólnodostępnym biuletynie informacji publicznej, www.bip.ciepielow.pl.

W zakresie budowy wodociągów:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów ul. Podłącze - Rekówka - Świesielice - 1.118.336,78,-zł, przetarg publiczny wygrał Zakład Instalacyjny "Janczes" z Radomia, inwestycja w trakcie realizacji,
2. budowa stacji uzdatnienia wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową z przyłączami w miejscowości Kunegundów - 1.689.507,zł, z czego 85% stanowi pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 dofinansowanie unijne. Przetarg za kwotę 1.477.564,59,zł, wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Benert i Syn" z Radomia, inwestycja w trakcie realizacji.
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki - 228.300,-zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na stację uzdatniania wody w Kunegundowie, do którego ma być podłączony wodociąg rozpoczynamy działania zmierzające do przeprowadzenia także i tej inwestycji.
3. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Bąkowa - Kochanów - Sajdy - Czarnolas - 65.000,-zł, zadanie ukończone, obecnie dokumentacja została złożona do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Kawęczyn - Świesielice - 65.000,-zł, zadanie w trakcie realizacji.

W zakresie budowy dróg:
1. Przebudowa drogi gminnej Świesielice "Kałkowy" - 254.200,-zł - przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
2. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia "pod lasem" - 103.600,-zł, na drogę uzyskaliśmy dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45.000,-zł, zadanie zostało zrealizowane,
3. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Stary Ciepielów "wykup tytoniu" - 50.650-zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane,
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie - 68.500,-zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane "Drogbud" z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Papuzińskiego w Ciepielowie - 224.450,-zł, wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane "Drogbud" z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
6. Przebudowa drogi gminnej Marianki "Nowy Dwór" - 67.900 -zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
7. Przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wieś" - 222.000-zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
8. Przebudowa drogi gminnej do Bielan - 121.720-zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
9. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Czarnolas - 342.940,-zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane,
10. Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Stare - Ciepielów - 546.660,-zł, przetarg najpierw wygrała firma z Pruszkowa, która jednak nie przystąpiła w wymaganym terminie do podpisania umowy, przez co utraciła wniesione do przetargu wadium, a komisja przetargowa wybrała kolejną ze złożonych ofert i przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zadanie zostało zrealizowane. Na budowę drogi jako jedyna gmina w powiecie lipskim i zwoleńskim uzyskaliśmy dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów zadania tj. 475.000,-zł.
11. Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów "B" - 131.030,-zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane,
12. Przebudowa drogi gminnej Kałków "Pniaki" - Dąbrowa - 285.360,-zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane,
13. Przebudowa drogi gminnej Łaziska "Zarośle" - 93.550,-zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane,
14. Modernizacja ul. Malczewskiego w Ciepielowie - 66.000,-zł. Dzięki pozyskanemu na drogi dofinansowaniu, możliwe stało się wykonanie nawierzchni asfaltowej na tej ulicy. W marcu tego roku wykonaliśmy prace związane z wykorytowaniem ulicy, następnie ulicę utwardzono kruszywem. Wcześniej wykonane prace pozwoliły na wykonanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego nawierzchni asfaltowej za kwotę 36.000,-zł

Informatyzacja i budowa społeczeństwa informacyjnego:
1.Realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
2.Realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w tym 256.666,-zł stanowią środki pozyskane przez gminę z dofinansowania unijnego, zaś udział własny gminy w roku 2010 - do obu realizowanych projektów to kwota -21,465,-zł. Obecnie obydwa projekty zostają wdrażane.

Ochrona środowiska :
1. Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Ciepielowie - 188.500,-zł,- przetarg wygrała firma "Hydrogeotechnika" z Kielc. Zadanie po przekazaniu placu budowy zostanie zrealizowane w okresie letnim.
2. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wielgiem, Rekówce "Górnej", Łaziskach "Zamoście", Bąkowa "Hektary", Świesielice "Stara Wieś" - 70.000,-zł - umowa została podpisana, na dzień dzisiejszy zrealizowano większość z zaplanowanych na ten rok zadań.

Ochrona przeciwpożarowa:
1.zakup nowszego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bielanach - 10.000,-zł - po ogłoszeniu programu wsparcia dla samorządów gminnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostanie złożony odpowiedni wniosek na zakup samochodu.

Gospodarka komunalna:
1.zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu. Na to zadanie uzyskaliśmy już dofinansowanie unijne w kwocie 441.054,-zł. Przetarg wygrała firma "Chodrom" z Lipska - łączna wartość zadania po przetargu to 480.072,-zł. Obecnie trwają prace wykończeniowe, związane z usytuowaniem pomnik Jacka Malczewskiego, ustawieniem ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, nasadzeń krzewów ozdobnych.
2.zagospodarowanie i modernizacja terenów przyległych od centrum Ciepielowa wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu - 616.922,-zł, w tym wnioskowane dofinansowanie unijne to kwota 330.000,-zł netto. Złożony wniosek został bardzo wysoko oceniony przez jednostkę oceniającą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Rolnych 2007-2013, po zakończeniu całej procedury i podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim, przystąpimy do procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje zadanie.


                                                                powrót