Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Od dnia 1 czerwca 2010 realizowany jest w naszej gminie po raz kolejny projekt "Szansa na Lepsze Jutro" w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu gminy Ciepielów. Na dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Szansa na Lepsze Jutro" Gmina otrzymała 116 902, 08 zł z czego 12 274,71 zł to wkład własny. Projekt, który był realizowany w roku ubiegłym został już rozliczony i zakończony. W tym roku mamy nowych 12 uczestników, którzy podobnie jak worku ubiegłym zostaną objęci trzema instrumentami aktywnej integracji. Pierwsze szkolenie odbyło się w Warszawie, na tygodniowym kursie trwającym od 21 - 25 czerwca uczestnicy nabywali umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyli się asertywności. Po zakończonym kursie uczestnicy zwiedzali Warszawę. W ramach projektu uczestnicy zostaną skierowani na kursy zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy. Szkolenia zostaną dobrane zgonie z predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany jest do końca grudnia 2010 roku.

                                                                powrót