Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

WODOCIĄG I DROGA W ŚWIESIELICACH

Budowa wodociągu w Świesielicach z uwagi na duże długości sieci wodociągowej została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap Ciepielów - Rekówka - Świesielice, po wcześniej wykonanych podkładach geodezyjnych, projekcie technicznym i uzyskaniu pozwolenia na budowę właśnie jest realizowany, drugi etap Świesielice - Kawęczyn jest w fazie zakończenia prac projektowych. Łączna długość wodociągu wyniesie ponad 40 kilometrów.
Obecnie realizowane zadanie nowsi nazwę: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I" - wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości: Świesielice (oraz Ciepielów ul. Podłącze, Rekówka) wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: 110 mm - L = 5568 m, 160 mm - L = 7900 m, 220 mm - L = 2328 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 15796 m.Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: 40 mm - L = 4923 m, 50 mm - L = 570 m. Łączna długość przyłączy L = 5493 m. Zostanie wykonanych około 132 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonane zostaną 44 hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania.
Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego: Zakład Instalacyjny "JANCZES" Sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom - za kwotę 1 118 336,78 zł. W przetargu oferty złożyło 4 wykonawców.
Budowa wodociągu zbiegła się w czasie z przebudową drogi gminnej w Świesielicach "Kałkowach" o długość 1500 m, która objęła następujące prace:
- roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym,
- koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (1500 mb x 3,60 m),
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (1 500 mb x 3,60 m x 0,1 m),
- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (1 500 mb x 3,6 m ) =5400 m2,
- mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 1500 mb x 3,5 m = 5 250 m2,
- znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)szt.1,
- słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm,
- znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1),
- uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 1500 mb x 1,00 m) x 2.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - za kwotę 248 184,60 zł. W przetargu oferty złożyło 4 wykonawców.

                                                                powrót