Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Z OSTATNICH SESJI

W dniu 14 kwietnia br odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Gminy, z następującym porządkiem obrad: - sprawozdanie wójta gminy Ciepielów, -interpelacje i wnioski radnych, -sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2009: - a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2009, -b/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w roku 2009, -c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009,- d/ dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2009, -podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciepielów, -zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok - rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie, -zatwierdzenie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2009 rok, -podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. ( projekt uchwały zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji). W najważniejszym punkcie posiedzenia, którym było udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2009, radni jednomyślnie przyznali wójtowi absolutorium.
Następne posiedzenie odbyło się 06 maja 2010 z następującym porządkiem obrad: -podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (w związku między innym z potrzebą przesunięcia środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy na budowę drogi gminnej Stare Gardzienice - Ciepielów). W związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy, firmy która wygrała przetarg na budowę drogi w Gardzienicach, po przepadku na rzecz gminy wadium stanowiącego zabezpieczenie podpisania umowy, komisja wybrała drugą ze złożonych ofert, co wymagało nieznacznej korekty w budżecie gminy. Radni przyjęli uchwałę, a wójt podpisał umowę z wykonawcą.
XXXVIII sesja Rady Gminy w Ciepielowie odbyła się 24 maja 2010 roku z następującym porządkiem obrad:- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, -podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego. W związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego na drugi już projekt realizowany przez naszą gminę w ramach tzw. Kapitału Ludzkiego, radni wyrazili zgodę na jego wdrożenie.
Ostatnie posiedzenie odbyło się 30 czerwca 2010 roku z następującym porządkiem obrad:- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, instytucji kultury - biblioteki oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, - likwidacja środka trwałego stanowiącego mienie gminy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Rada Gminy w związku ze zmiana przepisów znowelizowała procedurę w zakresie uchwalania budżetu gminy oraz składania informacji z jego realizacji, w dalszej części dokonano zmian w budżecie związanych między innymi z organizacją wyborów prezydenckich.
Teksty wszystkich uchwał Rady Gminy dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ciepielow.pl
                                                                powrót