Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Odnowa i rozwój wsi 2010 - zagospodarowanie centrum Wielgiego i Ciepielowa

Odnowa wsi to działanie w ramach unijnego programu, z którego nasza gmina do tej pory uzyskała największe dofinansowanie spośród gmin powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Udało nam się pozyskać unijne dofinansowanie na trzy inwestycje, łącznie wydatkując na ten cel ponad 1,15 mln zł. Obecnie, realizujemy czwarte zadanie, na które już pozyskaliśmy unijne wsparcie. "Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu - 477 571,02 zł (roboty, projekt techniczny, nadzór inwestorski), w tym: środki własne - 183 983,02 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota - 293 588,00 zł. Zakres projektu obejmuje:
1. Budowa chodników (2000,00 m2) W ramach projektu zaplanowano budowę chodników przy drodze powiatowej pełniących rolę bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej oraz chodników przy projektowanej ekspozycji dzieł i pomniku Jacka Malczewskiego w ramach rewitalizacji i przywrócenia historycznego charakteru miejscowości. Chodniki przy jezdni oddzielone będą krawężnikiem drogowym o wym. 15x30x100 cm - teren wzdłuż zabudowy. Natomiast chodnik w kierunku cmentarza planuje się wykonać poza rowem przydrożnym formując wcześniej jego skarpy, dno oraz budując zjazdy gospodarcze z przepustami z rur PEHD.
2. Budowa zjazdów gospodarczych (547,15 m2) Zaprojektowano wykonanie zjazdów gospodarczych w technologii kostki brukowej. Zjazdy zlokalizowane będą w chodniku szerokości 4,5 i 6,0 m wyokrąglone skosami l :1 i ograniczone obrzeżami betonowymi i krawężnikami.
3. Odwodnienie chodników i wjazdów gospodarczych na posesje odbywać się będzie powierzchniowo poprzez projektowe spadki podłużne i poprzeczne. Elementem dodatkowym jest wykonanie kanału krytego (przy chodniku do cmentarza) - części przelotowej przepustu z rur PEHD.
4. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Elementem dodatkowy - uzupełniającym ponoszącym standardy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wykonanie wygrodzeń stalowych segmentowych U12 a na łuku skrzyżowania dróg powiatowych relacji Bąkowa - Kazanów - Ciepielów strona lewa. Ponadto projekt zakłada wykonanie oznakowania poziomego jezdni poprzez malowanie jezdni farbą chlorokauczukową - przejścia dla pieszych oraz oznakowanie ich znakami pionowymi (D-6). Przy zatoce autobusowej zaplanowano także ustawienie nowej wiaty przystankowej
5. Wykonanie małej architektury krajobrazu. W ramach projektu planuje się wybudowanie w centrum miejscowości pomnika Jacka Malczewskiego wraz z wykonaniem ekspozycji na skwerze zaaranżowanym pod zagospodarowanie i urządzenie miejsca do organizacji plenerów malarskich i wystawy reprodukcji prac artysty. W tym celu planuje się ustawienie tablic informacyjno - turystycznych wzdłuż alejek spacerowych. Teren najbliższy przeznaczony pod ekspozycję reprodukcji dzieł artysty planuje się zagospodarować poprzez plantowanie i wyrównanie terenu z nawiezieniem czarnoziemu i obsianiem trawą. Przy nowo wybudowanych chodnikach zaprojektowano ustawienie gustownych ławek parkowych z przytwierdzeniem do podłoża na stałe, montaż koszy parkowych, nasadzenie krzewów i roślinności ozdobnej, wykonanie skalników z kamienia polnego i elementów gazobetonowych. Pomnik Jacka Malczewskiego sugeruje się wykonać z granitu. Ma się ona składać z dwóch podstawowych części cokołu o wysokości około 1.5 m oraz ustawionego na nim popiersia Jacka Malczewskiego o wysokości 50-70 cm.
Termin przekazania placu budowy: 04.03.2010 r. Termin wykonania zadania: 30.07.2010.r.
Drugim zadaniem, które obecnie jest w fazie oceny złożonego wniosku jest druga część zagospodarowania centrum Ciepielowa. Na zadanie przeznaczyliśmy w budżecie ponad 616 tys. zł, z czego kwota unijnego dofinansowania wynosi 330 tys. zł netto. Także i w tym zadaniu, chcemy zmienić dotychczasowe oblicze miejscowości, począwszy od ulicy słonecznej na przebudowie skrzyżowania koło kościoła, budowę parkingu, chodników do szkoły i cmentarza w Ciepielowie. I tu ustawienie ławeczek, koszy na śmieci budowa skalników z pewnością podniesie prestiż naszej centralnej miejscowości w gminie.

                                                                powrót