Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Korzystajmy z unijnego wsparcia

Wójt Gminy w Ciepielowie informuje:

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu, wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej";
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw";
- "Odnowa i rozwój wsi";
oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. "Małe Projekty"

I. Termin składania wniosków na wszystkie działania: od 1 lutego do 1 marca 2010 r. (do godz. 15:30).

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio i osobiście w siedzibie Stowarzyszenia "Dziedzictwo i rozwój" w Zwoleniu przy ul. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz stronie Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój": www.dir.ppp.pl. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz stronie Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój": www.dir.ppp.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój", która jest dostępna na stronie www.dir.ppp.pl. Karta dodatkowych kryteriów wyboru, które każdy z beneficjentów jest zobligowany wypełnić, zamieszczona jest w załączniku do wniosku pod nazwą - Karta Kryteriów Lokalnych.

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit środków w ogłaszanych naborach wynosi:
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 100 000,00 zł;
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 100 000,00 zł;
- "Odnowa i rozwój wsi" - 3 300 000,00 zł
- "Małe projekty" - 200 160,00 zł.

LGD Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, telefon (048) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.pl Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączone pliki:
Informacja o naborze wniosków

OgłoszenieDodano 21.01.2010                                            powrót