Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Ponad pół miliona unijnej dotacji dla szkół

     Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, poinformowała iż Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków, w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
     Nasza Gmina kolejny już raz uzyskała jedno z największych dofinansowań wśród gmin naszego regionu. W ramach powyższego programu nasz wniosek uplasował się na 42 miejscu na 74 przyznane dofinansowania, spośród 355 złożonych wniosków z całego Mazowsza. Kwota unijnej dotacji to 508 104,00zł.
     Projekt pod nazwą "Nauka drogą do sukcesu" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Ciepielów. Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 468 uczniów ( dla 242 dziewcząt i 226 chłopców), poprzez organizację zajęć i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w roku szkolnym.
W ramach projektu realizowane będą miedzy innymi zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu całej gminy w zakresie:
     - zajęcia specjalistyczne; - logopedyczne, ogólnorozwojowe, psycholog,
     - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze; - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej,
     - zajęcia profilaktyczne; -prowadzenie zajęć z języków obcych i informatyki, 14 wycieczek każda dla 40 osób,
     - poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe;
W ramach realizacji programu będzie zakupiony sprzęt informatyczny, pomoce naukowe itp., który będzie służył placówkom oświatowym także po zakończeniu realizacji unijnego projektu.
     Słowem przypomnienia to już drugi w ostatnim czasie projekt złożony przez Gminę Ciepielów, który uzyskał unijne dofinansowanie. W październiku 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nasz wniosek pn. "Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy" przechodząc pomyślnie kolejne procedury oceny zajął wysokie 9 miejsce ze 164 złożonych wniosków, najwyższe spośród gmin regionu radomskiego.
Projekt dla przedszkola w Ciepielowie przewiduje realizację zadań:
- zajęcia z rytmiki, - zajęcia logopedyczne, - zajęcia z języka angielskiego
- spotkania z teatrem - zajęcia artystyczne, - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- terenowe wycieczki dydaktyczne i integracyjne, - zorganizowanie Dni Otwartych Przedszkola. Wartość projektu, który ma być realizowany przez okres dwóch lat wynosi 263 121 zł. Prawie wszystkie środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gmina zapewnia jedynie 1,5% wkład własny stanowiący 3 946,82 zł.

Dodano 11.01.2010                                            powrót