Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Usuwanie azbestu

    W związku z rozstrzygnięciem konkursu AZBEST 2014 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Urząd Gminy w Ciepielowie podpisał porozumienie z Ministerstwem Gospodarki, dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na podstawie porozumienia Ministerstwo przekazało Gminie dotację celową w wysokości 12 800 zł na zrealizowaniu zadania „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciepielów”. Wkład własny gminy wynosi 3 200 zł. Na realizację inwentaryzacji zawarto umowę z firmą Meritum Competence w Warszawie. Umowa obejmowała między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wprowadzenie do Bazy Azbestowej wyników inwentaryzacji. O wynikach inwentaryzacji oraz wprowadzeniu jej do bazy azbestowej zostali powiadomieni Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Główny Koordynator Radca Ministra Departament Instrumentów Wsparcia Zespołów ds. Usuwania Azbestu z Ministerstwa Gospodarki. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy XLV/249/2014 dnia 22 października 2014 roku. W/w procedury umożliwiają nam prowadzenie postępowania o pozyskanie dotacji na usuwanie azbestu z gospodarstw indywidualnych, jednostek, przedsiębiorców itp.Dodano 06.11.2014
                                                                powrót