Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Drogi w Wólce Dąbrowskiej i Świesielicach „Ławki” wybudowane

    Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II, odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drogi, która jest już drugim odcinkiem budowanym w tej kadencji w Wólce Dąbrowskiej, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202 000 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Etap I budowy drogi o długości 1150 mb wykonano w roku 2012 za kwotę 223 155,87 zł. Zakres robót etapu II obejmował: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym dł. 950 mb b) Podbudowy: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (950 m x 3,70 m ) - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 15 cm szer. 3,6 m (950x3,6x0,15) - Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) szt. 4 c) Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty: - Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m.szt.4. - Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 8 d) Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej AC 16W gr. 3 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (950x3,6) - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,50 m ( 950 x 3,50 ) e) Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x950)x2) x śr. 15 cm


    Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Ławki”. Droga o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 184 000 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Zakres robót obejmował: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, wraz z geodezyjnym wskazaniem pasa drogowego dł. 950 mb b) Podbudowy: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (950 m x 3,7 m ) - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 15 cm szer. 3,6 m (950 mbx3,6x0,15) - Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) c) Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty: - Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m , zamiennie z rur PEHD - Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2 d) Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 3 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (950 mb x3,6)+ rozjazd 30 m2 - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 950 mb x 3,50 ) + rozjazdy 30 m2 e) Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x950 mb)x2) x śr. gr .15 cm


Dodano 31.07.2014


                                                                powrót