Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

W nauce sukce

    Od 29 maja 2014r. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie realizuje projekt „W nauce sukces” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działanie realizowane będzie do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 371 830 zł. Wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do wszystkich 192 uczniów gimnazjum. Od września obejmie również przyszłorocznych pierwszoklasistów, ponieważ jego realizacja trwać będzie do końca roku szkolnego 2014/2015. Głównymi założeniami projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w naszej placówce, szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, języka polskiego i historii, a także doradztwa zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla dziewcząt i chłopców. Cele szczegółowe projektu zakładają:- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów napotykających problemy w nauce; -rozwój umiejętności specjalistycznych u uczniów wykazujących szczególne zainteresowania rozwojowe: - rozwój kompetencji kluczowych u wszystkich gimnazjalistów; -wsparcie dla uczniów ostatniej klasy gimnazjum ukierunkowane na poradnictwo edukacyjno – zawodowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest umiejętne połączenie wiedzy, zdolności i postaw odpowiednich do sytuacji. Niezmiernie istotne jest więc kształtowanie kompetencji kluczowych, do których zaliczamy: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Każdy z nas potrzebuje tych umiejętności, zarówno do samorealizacji i rozwoju osobistego, jak również do bycia aktywnym obywatelem. Ważnym elementem realizacji projektu jest przełamywanie stereotypów płci w obszarze zatrudnienia i złagodzenie przejawów dominacji jednej płci w różnych zawodach. Tematyka zajęć obejmować ma także aspekty zwiększania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Realizacja projektu pozwala też na rozszerzanie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia, w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
   Pierwszym zadaniem, realizowanym w ramach projektu, są dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, historii, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego. Łącznie wsparciem objęto 72 uczniów pracujących w 31 grupach projektowych. Zajęcia prowadzone są średnio w wymiarze 1 godziny tygodniowo na każdą grupę na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów zajęć, które dostosowane są do możliwości uczniów i uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Elementem wspomagającym zadanie są zajęcia klasowe z psychologiem. Mają one na celu wszechstronny rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej osobowości uczniów oraz wyrabianie sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Dla wszystkich gimnazjalistów przewidziano zajęcia z psychologiem dotyczące kształtowania umiejętności uczenia się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wsparcia psychologicznego. Uczniowie nabywają umiejętności samopoznania i analizy swoich słabych i mocnych stron. Zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego potencjału oraz radzenia sobie ze stresem. W ramach tego zadania prowadzone są też klasowe zajęcia w zakresie nowoczesnych technologii ICT na tabletach, dla wszystkich klas w wymiarze 1 godziny miesięcznie. Dla uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowane będą dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu „ W nauce sukces ” są dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia. Utworzono 15 grup tj. po 3 grupy matematyczne, polonistyczne i językowe oraz po 1 grupie z fizyki, historii, chemii, geografii, biologii i ICT. Łącznie w zajęciach tych uczestniczy 37 uczniów. Dla gimnazjalistów rozwijających uzdolnienia projekt zakłada zorganizowanie 2 wyjazdów edukacyjnych na pokazy chemiczno – fizyczne na UMCS w Lublinie. Jeden z nich już został zrealizowany 16 czerwca bieżącego roku. Kolejnym zadaniem projektowym adresowanym do uczniów klas trzecich jest stworzenie w gimnazjum Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego prowadzone będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (średnio po 1 godz./ucznia) obejmujące diagnozę psychologiczną i predyspozycje zawodowe oraz przedstawienie możliwości kształcenia zawodowego. Mają one na celu przygotować młodzież do właściwego planowania oraz rozwoju swojej kariery zawodowej. Uczniowie poznają potrzeby i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy. Dla trzecioklasistów zorganizowane zostały również klasowe zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości praktycznej prowadzone metodą warsztatową przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie klas trzecich będą mogli uczestniczyć w 6 wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy. W dniu 13.06.2014 odbył się pierwszy z nich. Uczniowie kończący w tym roku gimnazjum mieli możliwość zwiedzić Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z ofertą i bazą dydaktyczną placówki. Bardzo istotnym elementem projektu jest doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny o wartości ponad 31 000 zł. Zakupiono tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, 22 tablety, laptopa i drukarkę. Dzięki projektowi gimnazjum pozyska również wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, których zakup oszacowano na łączną kwotę ponad 27 tyś zł. Nauczanie biologii będzie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu zakupionych modeli: szkieletu człowieka, mózgu, ucha, oka, serca ludzkiego i krwiobiegu płucnego, DNA i mikroskopu z kamerą. Na zajęcia z geografii zakupiono między innymi: stację meteorologiczną, model układu słonecznego z planetarium, gnomon, klinometr, ścienną stację pogody i model do rysowania mapy poziomicowej. Pracownię fizyczną doposażono w multimetr cyfrowy, wagę elektroniczną, wahadło Newtona. Pracownię chemiczną natomiast w sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. Na potrzeby uczniów zakupiono szereg plansz, map i atlasów, zeszytów ćwiczeń, słowników, pozycji książkowych wspomagających nauczanie. Bardzo przydatne w realizacji zadań projektu, który wymaga wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, będą zakupione programy multimedialne, plansze interaktywne i EduRomy do wszystkich przedmiotów objętych projektem. Projekt ,,W nauce sukces” to niewątpliwie ogromny unijny sukces naszego gminnego samorządu. Dzięki staraniom i zaangażowaniu wójta gminy Ciepielów Pana Artura Szewczyka udało się doprowadzić do wdrożenia tego istotnego dla całej społeczności przedsięwzięcia. Realizacja projektu znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, pozwala wszystkim zainteresowanym uczniom nieodpłatnie uczestniczyć w nietypowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Jest to także doskonała okazja do integracji społeczności szkolnej i rozwijania umiejętności współpracy w zespole. Liczne wyjazdy organizowane w ramach projektu finansowane są w całości przez fundusze unijne, a więc uczniowie korzystają z nich bezpłatnie. Realizując projekt, chcemy między innymi rozwijać w naszych uczniach zainteresowanie przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i przełamywać niechęć młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych. Istotnym elementem jest zwiększenie wśród uczniów wiary we własne możliwości i wyrównanie szans dostępu do zajęć dodatkowych uczniów gorzej sytuowanych. Wierzymy, że rozbudowana dzięki projektowi oferta zajęć pozalekcyjnych, zaowocuje uzyskaniem w kolejnych latach lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych. Z pewnością też projekt przyczyni się do polepszenia wyników nauczania naszych uczniów.
Dodano 24.06.2014
                                                                powrót