Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Szansa na Lepsze Jutro - edycja 2014

    W naszej gminie po raz kolejny kontynuowany jest projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ciepielów na realizację projektu w 2014 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 136 462,01 zł, wkład własny gminy to 10 500,00 zł.
   Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku, dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów jak również rolników, osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo.
   Ze względu na duże zainteresowanie naszym projektem oraz powstałych oszczędności zwiększyliśmy liczbę uczestników i w roku bieżącym wsparciem i pomocą objęliśmy 16 osób. Na dzień dzisiejszy została zakończona rekrutacja uczestników: 9 osób bezrobotnych, 2 osoby posiadające gospodarstwo rolne, 2 osoby nieaktywne zawodowo, 2 osoby niepełnosprawne i jeden uczestnik uzupełniający wykształcenie. Uczestnicy podobnie jak w roku ubiegłym zostaną objęci trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych przewiduje się organizację wycieczki o charakterze integracyjno kulturalnym. W pierwszym cyklu szkoleń uczestnicy projektu będą zdobywać umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyć się asertywności. W ramach projektu osoby zostaną skierowanie na kursy zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy. Szkolenia zostaną dobrane zgonie z predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
   Obecnie rozpoczęło się pierwsze szkolenie tj.: „Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych” a następnym szkoleniem będą „Aktywne Metody Poszukiwania Pracy”. Szkolenia w tym zakresie potrwają do końca kwietnia. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2014r.
Dodano 26.03.2014                                                                powrót