Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020 ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pokój nr 18 ( II piętro ) w terminie od 03.03.2014 do 15.04.2014.
Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.:
1. Wnioskodawcy w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie mogą zalegać:
- z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody),
- z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- z opłatami za odbiór odpadów.
2. O budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy gminy Ciepielów ( wg. ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Ciepielowie).
3. Program nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej.
4. Program dotyczy wyłącznie systemów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę.
5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach poniższego programu.
6. Program dotyczy budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych, podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

Zainteresowany składa imienny wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia tytułu prawnego do władania nieruchomością.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy cywilnoprawnej przez jednego z współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli.

Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. Komisja rozpatrzy wnioski w terminie do 31 maja 2014.
O zakwalifikowaniu się do realizacji programu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub odrzuceniu wniosku o budowę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na ten cel nie został zakwalifikowany, podlega realizacji w następnym roku budżetowym, bez konieczności składania kolejnego wniosku w roku następnym, o czym Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę.

Do pobrania:
Wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie do wniosku

GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW W LATACH 2013-2020


Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie Marcin Bielecki, Mariusz Borek, pokój nr 18,19, tel. 483788080.

Dodano 28.02.2014

                                                                powrót