Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Informacja Wójta Gminy Ciepielów

Mieszkańcy Gminy Ciepielów!
    Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku następują zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na jej podstawie Rada Gminy podjęła uchwałę o metodzie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą decyzji Rady Gminy były wniosek wójta Gminy, a Rada Gminy którzy jednomyślnie jako najwłaściwszą metodę wskazała naliczanie opłat od gospodarstwa domowego.
    Biorąc pod uwagę prośby mieszkańców zgłaszane do wójta gminy o ustalenie jak najniższych stawek za odbiór odpadów, a także analizując stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminach powiatu lipskiego, Rada Gminy na wniosek wójta ustaliła ostateczne, obowiązujące od dnia 1 lipca stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów.
    Ustalono, że mieszkańcy gminy płacić będą w zależności od liczny osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, stawki za odpady segregowane:
- 5,-zł od gospodarstwa jednoosobowego,
- 10,-zł od gospodarstwa dwuosobowego,
- 15,-zł od gospodarstwa trzy i więcej osobowego
. Stawki obowiązujące od dni 1 lipca 2013 roku są najniższymi opłatami za wywóz odpadów spośród wszystkich gmin w powiecie lipskim. W przypadku braki segregacji odpadów, stawki są naliczane w podwójnej wysokości.

    Opłaty są naliczane na podstawie deklaracji, którą można pobrać ze strony internetowej www.ciepielow.pl, albo bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 6. Osoby i podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji, które nie dopełniły tego obowiązku, prosimy o ich niezwłoczne złożenie, co pozwoli na utrzymanie metody naliczania opłat, wybranej przez mieszkańców. Na osoby i podmioty, które nie dokonają tego obowiązku, zostanie nałożona decyzja administracyjna, zawierająca najwyższą stawkę (tj. stawkę za odpady zmieszane) wraz z należnymi odsetkami. Decyzje o preferencjach dla rodzin wielodzietnych, będą podjęte po zakończeniu procedury przetargowej na wybór firmy odbierającej odpady komunalne.

Co się zmieni od 1 lipca 2013 roku:
    W naszej gminie segregujemy i oddajemy odpady już od 2006 roku. Co więcej, wykonujemy to, w sposób określony przez nowe przepisy. Rewolucja śmieciowa, o której tak głośno od dłuższego czasu w środkach masowego przekazu, w naszej gminie obowiązuje i świetnie działa 8 lat. Zmian poza obowiązkiem opłaty przez samych mieszkańców ( do czego niestety obligują nas zapisy ustawy) właściwie nie będzie, proszę jednak zapoznać się z poniższymi informacjami:

1.Firma odbierająca odpady :w związku z przetargiem ogłoszonym przez Urząd Gminy na odbiór odpadów, do końca roku odbiór odpadów realizować będzie dotychczasowy odbiorca odpadów: Usługi Ekologiczne „EKO- JAS”, Krzysztof Janas Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, Tel: 48-618-68-54,
2. Termin odbioru odpadów: Tak jak dotychczas odpady będą odbierane trzy razy w miesiącu (co dwa tygodnie odpady bytowe), raz w miesiącu inne odpady segregowane ( metal, szkło, papier, plastik, tetra paki) zgodnie z oznaczeniami zamieszczonym w kalendarzu. Kalendarz nie ulega zmianie. Dodatkowo dwa razy w roku możemy oddać odpady wielkogabarytowe. Uwaga: proszę ściśle przestrzegać kolorów worków. Odpady w workach o kolorze niezgodnym z kolorem określonym w kalendarzu nie będą odbierane. W przypadku braku odbioru odpadów, prosimy każdorazowo o informację w tej sprawie: Tel. 48-3788-080, Tel. Kom. 605-659-504
3. Sposób odbioru odpadów: odpady zgodnie z deklaracją powinny być odpowiednio segregowane i umieszczone w workach o odpowiednim oznaczeniu. Uwaga: worki zapewnia firma obsługująca odbiór odpadów na terenie naszej gminy.
4. Termin uiszczania opłat za odbiór odpadów został ustalony kwartalnie - w taki sam sposób jak opłaty podatkowe tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada, dopuszcza się możliwość opłaty z góry za pełny okres rozliczeniowy - maksymalnie 1 rok.

Szanowni Państwo, segregujmy odpady, to nasza wielka szansa na czyste środowisko w przyszłości.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Dodano 01.07.2013


                                                                powrót