Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Szansa na Lepsze Jutro - edycja 2013

    Od stycznia 2013 roku kontynuowany jest w naszej gminie projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ciepielów na realizację projektu w 2013 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 000,00 zł, wkład własny gminy to 11 970,00 zł.
    Wzorem lat ubiegłych projekt dotyczy bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów jak również rolników. Projekt, który był realizowany w roku ubiegłym został już rozliczony i zakończony. W tym roku mamy nowych 14 uczestników, którzy podobnie jak w roku ubiegłym zostaną objęci trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych przewiduje się organizację wycieczki o charakterze integracyjno kulturalnym. W pierwszym cyklu szkoleń uczestnicy projektu będą zdobywać umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyć się asertywności. W ramach projektu osoby zostaną skierowanie na kursy zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy. Szkolenia zostaną dobrane zgonie z predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
    Na obecnym etapie zakończono rekrutację uczestników i rozpoczęto się szkolenie „Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych" a następnie "Aktywne Metody Poszukiwania Pracy”. Szkolenia w tym zakresie potrwają do końca kwietnia.

Dodano 12.03.2013

                                                                powrót