Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Rusza program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

    W roku 2013 nasza gmina osiągnie 100% zwodociągowania, problem dostarczenia wody pitnej do każdego mieszkańca będzie całkowicie rozwiązany. Ale gospodarka wodna związana jest ściśle z gospodarką ściekową, która powinna się zrównoważyć. Dlatego też podejmujemy działania zarówno w zakresie gruntownej modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków jak i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wraz z budżetem gminy na 2013 rok rozpoczynamy realizację gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który prowadzić będziemy sukcesywnie w latach 2013 - 2020, każdego roku przeznaczając środki budżetowe na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków u zainteresowanych tym rozwiązaniem mieszkańców gminy.
    Na czym będzie polegał program budowy. W miesiącu marcu, ogłosimy na stronie internetowej nabór wniosków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą na bieżąco, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu w danym roku budżetowym, lecz nie dłużej niż do 15 kwietnia. Mieszkańców gminy, którzy, wcześniej złożyli wnioski o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, Urząd Gminy powiadomi o naborze wniosków w odrębnym piśmie skierowanym do każdego z wnioskodawców. Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.:
1. Wnioskodawcy w okresie 18 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie mogą zalegać:
- z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody),
- z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- z opłatami za odbiór odpadów.
2. O budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy gminy Ciepielów ( wg. ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Ciepielowie).
3. Program nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej.
4. Program dotyczy wyłącznie systemów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę.
5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach poniższego programu.
6. Program dotyczy budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych, podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.
Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. Komisja będzie rozpatrywała wnioski do 31 maja każdego roku, w którym wnioski zostały złożone.
    Następnie z mieszkańcami spełniającymi w/w wymogi będą podpisywane umowy cywilnoprawne na sporządzenie dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków uwzględniającej warunki gruntów (badania geologiczne), ilość ścieków produkowanych przez gospodarstwo domowe i inne uwarunkowania wpływające na wybór urządzeń, które będzie trzeba zamontować w danym gospodarstwie.
    Umowa cywilnoprawna na wykonanie dokumentacji, będzie wymagała partycypacji w jej kosztach w wysokości 250,-zł. Po podpisaniu umowy, Urząd Gminy wykona dokumentację, następnie przystąpimy do drugiego etapu inwestycji tj. do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Koszty udziału w samej budowie to 1500,-zł bez względu na rodzaj wybranej metody i koszty indywidualnego rozwiązania przyjętego przez projektanta.
    Budowa oczyszczalni będzie oczywiście wymagała przeprowadzenia odpowiedniej procedury przetargowej, dlatego też drugi etap realizacji programu zakończy się po wykonaniu dokumentacji technicznej pierwszej grupy mieszkańców, którzy złożą wniosek w sprawie budowy w miesiącu marcu. Program będzie realizowany do roku 2020. Nabór na kolejne edycje będzie przeprowadzany zawsze w miesiącu marcu każdego roku, co umożliwi, po wykonaniu dokumentacji technicznych wybudowanie oczyszczalni w roku następnym.
    Zapraszamy do zapóźnia się z GMINNYM PROGRAMEM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW W LATACH 2013-2020.
Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie Marcin Bielecki, Mariusz Borek, pokój nr 18,19, tel. 483788080.

Dodano 08.01.2013

                                                                powrót