Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Poprawa wizerunku terenu przy kościele i cmentarzu parafialnym w Ciepielowie

    Wniosek o dofinansowanie unijne w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zagospodarowanie drugiej części centrum Ciepielowa, pod nawą „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”, złożyliśmy we wrześniu 2011 roku za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu. Po ocenie przez Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków 24,82 pkt. i został przekazany do jednostki wdrażającej projekty unijne – do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, gdzie następnie został poddany dalszej ocenie. Pozytywna ocena, zakończyła się w miesiącu lipcu 2012 roku, a jej konsekwencją było podpisanie w dniu 9 sierpnia 2012 roku umowy. Wartość podpisanej umowy, to kwota 709.149,-zł ( w tym dofinansowanie unijne to 302.010,-zł). Zakres prac ujętych w projekcie obejmował między innymi: budowę parkingów, w tym dużego parkingu przed Kościołem w Ciepielowie oraz parkingu przed cmentarzem parafialnym, chodnika, począwszy od skrzyżowania ( po obu stronach ulicy Papuzińskiego) do skrzyżowania przy szkole podstawowej wraz ze zjazdami gospodarczymi oraz chodnika do cmentarza parafialnego i wzdłuż ogrodzenia cmentarnego. Wszystkie chodniki zaplanowano z kostki brukowej wraz z małą architekturą krajobrazu w postaci ławek parkowych koszy na śmieci oraz nasadzeń krzewów ozdobnych.
   Dodatkowo projekt zakładał rozwiązanie problemu szerokości przejazdu drogą powiatową, poprzez wymuszenie ograniczenia prędkości ( koło Kościoła – tzw. łezka wraz z słupkami bezpieczeństwa) oraz dobudowa dodatkowego poszerzenia jezdni od Kościoła do skrzyżowania w kierunku parku. Poszerzenie drogi, umożliwiało przesunięcie krzyża i umiejscowienie go na wyeksponowanej części placu wraz podniesieniem figury krzyża na podbudowie z palisady betonowej. Dodatkowo, poza unijnym projektem, już ze środków własnych zadanie zostało wzbogacone instalacją oświetlenia parkowego, które wykonano wokół parkingu przed Kościołem oraz przy drodze powiatowej od skrzyżowania przy szkole podstawowej do cmentarza wraz z parkingiem przy cmentarzu.
   Umowę na realizację zadania przy dofinansowaniu środków unijnych wójt wraz z panią Skarbnik podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie i tego samego dnia ( 9 sierpnia 2012 roku), ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 29 sierpnia. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom oferując cenę brutto 446 826,75 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 75/100). Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu wzięło udział dziesięć firm, które złożył następujące oferty: Oferta Nr 1 – PPHU MAXBUD MICHAŁ BORCUCH, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 511 964,20 zł brutto, oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbig – Bet Halina Paszkowska, Dorota Paszkowska s.c., Makowiec, ul. Radomska 13, 26-640 Skaryszew – 468 127,34 zł brutto, oferta Nr 3 – ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY „ZNAK” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, ul. Żeromskiego 5/1, 26-700 Zwoleń – 525 921,49 zł brutto, oferta Nr 4 – PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 446 826,75 zł brutto, oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew – 511 148,80 zł brutto, oferta Nr 6 – Konsorcjum Firm – Układanie Kostki Brukowej Brukland Jerzy Cheda, ul. Bluszczowa 2, 26-640 Skaryszew – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo wielobranżowe Arkada Bis, ul. Rapackiego 10 lok.1, 26-600 Radom – partner konsorcjum – 458 032,80 zł brutto, oferta Nr 7 – P.H.U. POLVIS Jacek Miler, ul. Kochanowskiego 16, 27-310 Ciepielów – 472 039,56 zł brutto, oferta Nr 8 – Zakład Remontowo – Usługowo – Konserwacyjny Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom – 458 126,32 zł brutto, oferta Nr 9 – Zakład Produkcyjno - Usługowo – Handlowy CHODROM Kazimierz Nogajski, ul. Spacerowa 39a, 27-300 Lipsko – 458 478,11 zł brutto, oferta Nr 10 – Zakład Usługowy BEN-BRUK Henryk Socha, ul. Partyzantów 10, 26-640 Skaryszew – 638 384,23 zł brutto.
   Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i upływie określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych terminie do wnoszenia ewentualnych protestów przez biorących udział w postępowaniu przetargowym, podpisano umowę na realizację zadania. W październiku przystąpiono do prac. W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, najpierw przystąpiono do budowy parkingu i chodników przy cmentarzu parafialnym. Usunięto zakrzaczenia, wykonano podbudowę pod chodnik, drogę dojazdową i parking. Równolegle do prac budowlanych, wykonywano instalację elektryczną niezbędną do budowy oświetlenia parkowego. Przed cmentarzem zamontowano trzy podwójne lampy parkowe.
   Następnie przystąpiono do prac związanych z ułożeniem kostki brukowej. Pierwszy efekt naszej inwestycji można było podziwiać już w dniu 1 listopada. Odwiedzający groby zmarłych , byli pierwszymi recenzentami naszych działań. Ocena była bardzo przychylna. Odwiedzających w tym dniu cmentarz podkreślali słuszność podjętych przez gminę działań w zakresie zagospodarowania terenu przed cmentarzem, z niecierpliwością czekając na pełny efekt realizowanej inwestycji. Po wykonaniu prac przed cmentarzem, rozpoczęto budowę chodnika łączącego cmentarz z Kościołem.
   Prace posuwały się bardzo szybko, a od skrzyżowania przy szkole podstawowej, budowa chodnika i zjazdów gospodarskich postępowała już po obu stronach ulicy Papuzińskiego. Naprzeciw ośrodka zdrowia wybudowano specjalne zejście, w którym w przyszłym roku w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Lipsku zostanie wymalowane przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem. Do skrzyżowania przy chodniku wykonano również oświetlenie parkowe. Cały ciąg pieszy od drugiej bramy cmentarz aż do Kościoła jest oświetlony.
   Budując chodniki wzdłuż ulicy Papuzińskiego, wykonawca zgodnie z projektem poszerzył istniejącą drogę. Bardzo ważnym elementem samego projektu przebudowy trenów wokół Kościoła w Ciepielowie było położenie akcentu na poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi i to zarówno pieszych jak i kierujących samochodami. Dlatego też, zadbano o elementy podnoszące właśnie warunki bezpieczeństwa. Zakładany cel, osiągnięto nie tylko poprzez budowę chodników dla pieszych, ale przede wszystkim korygując przebieg samej drogi. Niestety stosunki własnościowe pasa drogi nie pozwoliły na znaczne poszerzenie odcinka przy Kościele, ale skorygowanie zakrętu, poprzez wykonanie tzw. łezki z dużym krawężnikiem i zamontowanie tzw. sierżanta, a więc tablicy uprzedzającej właściwy kierunek jazdy oraz zamontowanie słupków bezpieczeństwa od strony chodnika, wymusza na kierujących zarówno ograniczenie prędkości jak i zwiększenie ostrożności przy przejeździe.
   Najwięcej uwagi na poprawę wizerunku w realizowanej inwestycji poświęciliśmy na teren bezpośrednio położony przy Kościele. Budowa parkingu pochłonęła nie tylko największą ilość zaplanowanej do ułożenia w całej inwestycji kostki brukowej, ale dodatkowo związana była z potrzebą odprowadzenia wody deszczowej z dużej powierzchni przeznaczonej na parking. Przy wytyczani parkingu, w związku z koniecznością wybudowania rowu odwadniającego, a także ustawienia lamp oświetleniowych wokół parkingu, okazało się, że wykonawca nie będzie mógł wykorzystać całej ilości kostki brukowej przeznaczonej na parking. Po konsultacjach z inspektorem nadzoru, postanowiono na ułożenie dodatkowego parkingu przy drodze do plebanii. Oczywiście kostki nie wystarczyło na cały plac obok plebanii, ale i tak w stosunku do poprzedniego stanu zmiana jest bardzo zadowalająca. Pozwala to w przyszłości na rozszerzenie tej części parkingu.
   W czasie kiedy przeobrażeniu ulegał teren parkingu przed Kościołem, prowadzone były prace na odcinku od Kościoła do skrzyżowania ( w kierunku do Placu Zwycięstwa). Także i w tym miejscu, bardzo duże znaczenie miało takie przebudowanie pasa drogowego, aby w jak najlepszy sposób rozwiązać problemy związane chyba z najniebezpieczniejszym skrzyżowaniem w naszej gminie. Skrzyżowanie niebezpieczne z uwagi na bardzo wąski zakręt i dodatkowo zjazd w dół ulicą Papuzińskiego. O niebezpieczeństwie tego miejsca wie każdy, kto w okresie zimowym spotkał się na drodze w tym miejscu w czasie mijania z drugim pojazdem. Aby poprawić warunki bezpieczeństwa postanowiono o poszerzeniu drogi, co osiągnięto poprzez wybudowanie dodatkowego pasa drogowego z szarej kostki brukowej. Spowodowało to konieczność wykarczowania zakrzewień zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze oraz rozebranie i usunięcie dotychczasowego ogrodzenia z siatki. Pozwoliło to nie tylko na poszerzenie drogi ale dodatkowo na ułożenie odgrodzonego od drogi wysokim krawężnikiem chodnika dla pieszych. Ustawienie znaków zakazu parkowania po stronie chodnika i ograniczenie prędkości do 40 km/h dopełniło efektu naszych starań. Teraz droga jest zdecydowanie szersza a po obu stronach jest chodnik dla pieszych. W ramach inwestycji wykonano również przesunięcia kapliczki – krzyża z wyeksponowaniem go na placu z kostki z dodatkowym podniesienie krzyża wykonanym na podbudowie z palisady betonowej.
   Po wykonaniu prac budowlanych, przyszedł czas na tzw. „kosmetykę”, a jej ramach na ustawienie ławek, koszy i nasadzenia drzew i krzewów. Ławki zamontowano na specjalnie wybudowanych zatokach, a na całej długości wykonanej inwestycji zasadzono drzewa i ozdobne krzewy.
   Wykonane prace zostały w pełni zakończone i odebrane. Łączne koszty inwestycji wraz z nadzorem budowlanym i budowa oświetlenia parkowego to kwota 519.956,86,-zł. Inwestycja zrealizowana była z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które zostanie przekazane gminie po zakończeniu procedury złożonego wniosku o płatność. Kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską został w naszej gminie wykonany. W tym miejscu należy podkreślić udzieloną Gminie pomoc, przede wszystkim księdzu proboszczowi Stanisławowi Sławińskiemu za nieodpłatne użyczenie terenów stanowiących własność Kościoła, Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Lipsku za zgodę na realizację inwestycji w pasie drogi powiatowej, wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość w utrudnieniach w związku z prowadzonymi pracami drogowymi.

Poniżej zdjęcia otoczenia kościoła i cmentarza przed przebudową i po przebudowie:
Zobacz również:

Fotorelacja z prowadzonych prac w Ciepielowie inwestycji pn. "Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu" dofinansowanej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Równolegle prowadzona jest również budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od parkingu przy kościele do cmentarza parafialnegoDodano 18.12.2012

                                                                powrót