Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Szansa na Lepsze Jutro

    Od 1 czerwca 2012 realizowany jest w naszej gminie po raz czwarty projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej Gmina Ciepielów otrzymała dofinansowanie w wysokości 92 340,00 zł z czego 9 695,70 zł to wkład własny.
   Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 14 beneficjentów z terenu gminy, głównie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz rolników korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu odbyły się szkolenia: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz Aktywne Metody Poszukiwania Pracy. W ramach warsztatów zrealizowano wiele ciekawych zajęć, uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Na zakończenie szkoleń Wójt Gminy Artur Szewczyk rozdał uczestniczkom zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.
    Kolejnym etapem projektu było rozpoczęcie dla wszystkich uczestników, szkoleń zawodowych. W tym roku zorganizowano 6 rodzajów kursów zawodowych: prawo jazdy kat. B , prawo jazdy kat. C, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs kucharz- kelner i kurs gastronomiczny. Dzięki realizacji projektu osoby w nim biorące udział będą miały możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych. Co będzie miało wpływ na zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności.
    Tegoroczna edycja projektu zakończy się 31 grudnia 2012 r. Projekt realizowany jest do 31 sierpnia 2014 roku zakładając udział docelowo 42 osób.
Dodano 10.12.2012
                                                                powrót