Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Już 3,4 mln złotych na tegoroczne inwestycje

    Po ostatnich zmianach w budżecie gminy i wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, budżet naszej gminy po stronie wydatków na inwestycje wzrósł z 2,2 miliona złotych do 3,4 miliona złotych. Obecnie na inwestycje przeznaczamy kwotę 3.409.640,-zł. Zdecydowana większość zadań już została ukończona albo jest w trakcie końcowej realizacji. W miesiącu sierpniu do budżetu gminy wprowadzono dwa nowe zadania tj. Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”. Wartość całego zadania wraz z oświetleniem to kwota 772.149,-zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi kwotę 407.139,-zł. Drugim z nowych zadań inwestycyjnych jest „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I” – o wartości 247.000,-zł. Na realizację drogi uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 45.000,-zł.
Inwestycje 2012 – wg Budżetu Gminy po zmianie w sierpniu 2012:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bąkowa – Kochanów – Sajdy - Czarnolas. Inwestycję wykonuje firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 839.000,- zł.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Podolany. Wykonawcą inwestycji jest firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa, która realizuje zadanie za kwotę 159.000,- zł.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Borowiec. Wykonawcą inwestycji jest firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa, która realizuje zadanie za kwotę 222.000,-zł.

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów, ul. Sandomierska. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX Wiesław Urynowicz z Łuczynowa za kwotę 65.450 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Świesielice - Kawęczyn. Największa tegoroczna inwestycja za kwotę 780. 616, zł, wykonawcą jest firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej i podkładów geodezyjnych dowodociągowania gminy w miejscowościach; Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice oraz Łaziska „Zamoście”. Projekt za kwotę 50.000,-zł już został wykonany, w tej chwili oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Dowodociągowanie dotyczy przysiółków miejscowości, w których w latach poprzednich nie wybudowano sieci. Aby zapewnić 100% zwodociągowania gminy wykonano niezbędną dokumentację, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę niezwłocznie przystąpimy do zakończenia wodociągowania gminy.

7. Realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, - zadanie w trakcie realizacji.

8. Realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w tym 256.666,-zł stanowią środki pozyskane przez gminę z dofinansowania unijnego, zaś udział własny gminy w roku 2010 – do obu realizowanych projektów to kwota -21,465,-zł - zadanie w trakcie realizacji.

9. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wielgiem, Świesielice, Ciepielów, Łaziska, Chotyze, Kunegundów, Kałków „Piaski”, Marianki „Kosów” oraz zmiana lokalizacji układów pomiarowych wg. zaleceń Zakładu Energetycznego – 65.000,-zł –zadanie zostało w całości zrealizowane.

10. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Ciepielów – Wielgie. 82.000,-zł

11. Opracowanie koncepcji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie. Umowę na kwotę 15.000,-zł podpisano już miesiącu styczniu z terminem realizacji na czwarty kwartał bieżącego roku. W ramach umowy sporządzona zostanie koncepcja pełnej modernizacji gminnej oczyszczalni. Na jej podstawie w przyszłym roku wykonany zostanie projekt techniczny wraz z kosztorysem na potrzeby złożenia odpowiedniego wniosku na modernizację oczyszczalni ze środków unijnych w kolejnym okresie dofinansowania Unii Europejskiej to jest na lata 2014-2020.

12. Opracowanie projektu technicznego oraz podkładów geodezyjnych „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. Zadanie w kwocie 35.000,-zł jest obecnie w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową zostanie wykonana dokumentacja techniczna obejmująca przyszłą odnowę terenów przyległych do kościoła w Czerwonej, obejmująca budowę parkingu samochodowego , budowę chodników wraz z głównym skrzyżowaniem, ustawienie ławek, latarni parkowych, skalników oraz drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego wraz z parkingiem przed cmentarzem.

13. Instalacja monitoringu wizyjnego w Ciepielowie. Zadanie za kwotę 43.500,-zł, obejmuje wykonanie projektu, instalację kamer wizyjnych w ilości 10 sztuk, które swoim zasięgiem obejmą park oraz centrum Ciepielowa wraz z Urzędem Gminy. Obraz z kamer będzie nagrywany w cyklu 24 godzinnym z wykorzystaniem przez Policję. Jakość obrazu ma zagwarantować pełną wykrywalność ewentualnych sprawców wandalizmu, do którego od czasu do czasu dochodzi w centrum Ciepielowa.

14. Budowa chodnika i siłowni zewnętrznej w parku w Ciepielowie wraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja realizowana jest we współpracy z Kółkiem Rolniczym w Ciepielowie, które współfinansuje realizację zadania własnymi środkami finansowymi w kwocie 12.650,-zł. Łączny koszt zadania to kwota 61.650,zł.

15. Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu. Wartość całego zadania wraz z oświetleniem to kwota 772.149,-zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi kwotę 407.139,-zł – przetarg na realizację inwestycji odbędzie się w dniu 28 sierpnia br.

16. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I” – o wartości 247.000,-zł. Na realizację drogi uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 45.000,-zł, – przetarg na realizację inwestycji odbędzie się w dniu 27 sierpnia br.Dodano 27.08.2012                                                                powrót