Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Zwrot akcyzy

Każdy ROLNIK posiadający gospodarstwo rolne, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W 2012 r. rolnik może składać do wójta gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r., w dwóch terminach, tj. a) od 1 marca 2012 r. do 31 marca 2012 r. rolnik składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012r.b) od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r. rolnik składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1541), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,85 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wójt, wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: od 2 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 2 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. na wnioski złożone w drugim terminie - przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo w kasie urzędu gminy /w przypadku braku rachunku bankowego/. W 2011 r. ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej skorzystało 615 rolników na łączną kwotę 354.473,27 zł. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w pokoju nr 6 osoby odpowiedzialne: insp. Zofia Kozieł, insp. mgr Dorota Pajączkowska tel. /48/ 3788043 wew. 45, e-mail: podatki@ciepielow.plDodano 16.12.2011

                                                                powrót