Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie

31-12-2012


RRGK i OŚ. 271.9.2012


    Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.,) informuje, że w postępowaniu przetargowym na „dostawę oleju opałowego na okres od 1.01. 2013 do 31.12. 2013 r. w ilości 17 500 l do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, Kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - PETROLIS Sp. z o.o.26 – 700 Zwoleń ul. Jagiełły 10a/204 oferując cenę brutto 60 915,75 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście 75/100 zł).
    Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.
    Zamawiający informuje, że nie złożono ofert innych wykonawców.

                                                              powrót