Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”

30-07-2013


RPORiI 271.12.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę jednocześnie spełniającą wszystkie warunki SIWZ, którą złożyła Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom oferując cenę brutto 571 780,05 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 05/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom – 571 780,05 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2, pkt. 1, lit. b ustawy Pzp.Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót