Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

29-07-2014


RRGKiOŚ. 6840.1.2014


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 roku poz.651 z późn. zm., oraz uchwały Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości , Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Rekówka
- działka o nr geodezyjnym 190
- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00032 404/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku,
- powierzchnia działki - 1,03 ha,
- karta mapy 2 Rekówka,
- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod użytki zielone bez prawa zabudowy, symbol planu - 26.4 OD.
- wartość rynkowa nieruchomości - 25 428,00 zł + VAT 23%

Świesielice
- działka o nr geodezyjnym 1889
- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00031009/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku,
- powierzchnia działki – 0,80 ha,
- karta mapy 2 Świesielice,
- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod użytki zielone bez prawa zabudowy, symbol planu - 27.2 OD.
- wartość rynkowa nieruchomości - 2500,00 zł + VAT 23%

Świesielice
- działka o nr geodezyjnym 1869
- objęta księgą wieczystą nr RA1L 00031009/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku,
- powierzchnia działki – 0,50 ha,
- karta mapy 2 Świesielice,
- dostęp do działki - z drogi gminnej G/L
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zalesienie , symbol planu – 27.5 OL1.
- wartość rynkowa nieruchomości - 2510,00 zł + VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 29 lipca do 8 września 2014 roku.
                                                              powrót