Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

RPORiI 3021/1/2010

29-06-2010Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144645 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Urząd Gminy w Ciepielowie kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł., słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Ciepielowie, tj. przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ciepielów. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu w ratach półrocznych po rocznym okresie karencji od 20.06.2011 r. i zakończyć 20.06.2021 r. Zamawiający zobowiązuje się spłacać oprocentowanie w okresach kwartalnych poczynając od 31.12.2010 r. Zamawiający oczekuje iż w/w raty kredytu postawione zostaną do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni od zawiadomienia banku o takiej potrzebie. Jedna transza w dniu 24 czerwca 2010 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo: wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których Zamawiający zrezygnował..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 566690,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 566690,62
Oferta z najniższą ceną: 566690,62 / Oferta z najwyższą ceną: 566690,62
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>