Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

Ogłoszenie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty

29-04-2010RPORiI 7041/2/2008/10

Dotyczy: "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów"

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, iż firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów" pismem Ldz. PD/DD/290/04/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku uchyliła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.


W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki wymagane w SIWZ spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - a mianowicie ofertę nr 5 firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św., która opiewa na kwotę brutto 541 244,58 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 58/100).


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


Ogłoszenie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów"


                                                                powrót

'); ?>