Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe”

28-08-2015


RPORiI 271.14.2015


Numer ogłoszenia: 222494 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178174 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe. Roboty obejmują przebudowę, remont oraz ocieplenie ścian i dachu istniejącego budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne wod-kan, instalację centralnego ogrzewania z technologią kotłowni olejowej w budynku, instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń, instalacje elektryczne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wykonawca w cenie oferty zapewni pełną obsługę geodezyjną, wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą, odbiory związane z dopuszczeniem kotłowni do eksploatacji przez UDT oraz wszelką niezbędną dokumentację i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z wydaną decyzją pozwoleniem na budowę. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawierają przedmiary robót (zał. nr 5a-c) załączone do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.11.12.00-0, 45.33.22.00-5, 45.23.11.12-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.24.00-7, 45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane HAN-BUD Krzysztof Dański, ul. Działkowa 20 m. 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1836938,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1266628,48
• Oferta z najniższą ceną: 1266628,48 / Oferta z najwyższą ceną: 1884836,00
• Waluta: PLN.


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót