Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013 ”

28-08-2013


RRGKiOŚ. 271.1.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 roku do 31.12.2013 roku” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, że wpłynęły trzy oferty spełniające kryteria SIWZ. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRZEWOZY AUTOKAROWE, Andrzej Siebuła, 27-300 Lipsko, ul. Świerkowa oferując cenę brutto
Zadanie nr 1:
Cena jednostkowa biletu miesięcznego 48,60 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 60/100)
Zadanie nr 2:
Przewóz dzieci na szkolne imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe 3,45 zł/km brutto (słownie: trzy złote 45/100/km)
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która wyniosła 77 905,20 zł . Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – BARTOSZ IWAŃSKI PHU, 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 13 –cena oferty 78 455,20 zł brutto.
Oferta Nr 2 –Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom za cenę brutto 128 592,20 zł.
Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.
Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót