Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7041/12/2010

28-04-2010Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56165 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, - Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (205 mb x 3,60 m)=738 m2, - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (grunt) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (205 mb x 3,60 m) x 0,15 m + wyrównanie nierówności na odcinku bitum.(50 m2 x 0,1) + (rozjazd 56 m2 x 0,1), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (75 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (270 mb x 5,00 m)+(205 mb x 3,60 m) + (rozjazdy 130 m2), - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (270 mb x 5,00 m)+(205 mb x 3,50 m)=945 m2+ 1025 m2 + rozjazd 130 m2, - Krawężniki betonowe wystające o wym. 20 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej (205 mb + (207mb x 2)), - Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym.60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, - Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.2 B-18 (10 t)szt.2, - Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm, - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.8 - Rozbieranie krawężników kamiennych, - Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1) - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych (270 mb x 1,00 m)+(205 mb x 1,00m)x2 (uzupełnienie ziemi przy krawężnikach).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD Radosław Malec i Stanisław Wójcik, Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Św., kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173195,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 180688,50
Oferta z najniższą ceną: 180688,50 / Oferta z najwyższą ceną: 180688,50
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>