Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7041/11/2010

28-04-2010Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56125 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, - Koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (180 mb x 3,60 m), - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m ( 180 mb x 3,60 m x 0,1 m), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (180 mb x 3,6 m)+wjazdy 25 m2 +45 m2 = 718 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (180 mb x 3,5 m)+wjazdy 25 m2 +45 m2 = 700 m2, - Znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)szt.1, - Słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm, - Znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1), - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 180 mb x 1,00 m) x 2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD Radosław Malec i Stanisław Wójcik, Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Św., kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46823,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54906,40
Oferta z najniższą ceną: 54906,40 / Oferta z najwyższą ceną: 54906,40
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>