Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie

Numer ogłoszenia: 82166 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

28-02-2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28304 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie punktu zlewnego do odbioru ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów wraz z wykonaniem otuliny filtracyjnej z zieleni dla oczyszczalni ścieków w Ciepielowie i wykonanie drogi dojazdowej (placu manewrowego) w obrębie projektowanego punktu zlewnego. W skład punktu zlewnego będą wchodziły: - taca najazdowa - separator zanieczyszczeń stałych - kontener z przewodem do odbioru i pomiaru ilości ścieków - zbiornik uśredniający - kanał odpływowy ścieków Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót (zał. nr 7 do SIWZ), załączone do niniejszej specyfikacji oraz projekt techniczny budowy punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej (zał. nr 9a-e do SIWZ). Do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego oraz wszystkich czynności i obowiązków określonych w decyzji pozwoleniu na budowę.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.25.21.00-9, 45.23.14.00-9, 45.23.31.40-2, 45.25.21.27-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADA DELA Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 254889,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 274474,10
• Oferta z najniższą ceną: 274474,10 / Oferta z najwyższą ceną: 294186,07
• Waluta: PLN.


                                                              powrót