Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I”

27-08-2012


RPORiI 271.6.2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 223 155,87 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 87/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 310 954,27 zł brutto
Oferta Nr 2 – PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 269 280,21 zł brutto
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 223 155,87 zł brutto
Oferta Nr 4 – BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 269 048,54 zł brutto

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót