Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 12 Grudnia 2018 roku,  do końca roku zostało  20 dni, imieniny: Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa”

27-05-2015


RPORiI 271.6.2015


Numer ogłoszenia: 125990 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91234 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Bąkowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Bąkowa, która obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe b) Podbudowy: - Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (420 mb x 3,20 m) - Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m (420 mb x 3,20 m x 0,15 m) c) Nawierzchnie: - Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (420 mb x 3,20 m ) - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 3,10 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (420 mb x 3,10 m x 75 kg/m2) - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 5 S( 3,00 m x 420 mb) d) Roboty wykończeniowe: - Ścinanie poboczy mechanicznie grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z uzupełnieniem gruntem rodzimym ((420 mb x 0,5 m) x 2) x 0,1 m - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm (( 420 mb x 0,5 m)x 2) x 0,1 m Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98167,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 51697,95
• Oferta z najniższą ceną: 51697,95 / Oferta z najwyższą ceną: 81909,03
• Waluta: PLN.Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót