Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

„Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia”

26-08-2014
Numer ogłoszenia: 282394 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej z następujących przedmiotów i zakresie: 1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy matematyczno-informatycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy humanistycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy przyrodniczej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 4) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy językowej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 5) Zajęcia rozwijające z grupy matematyczno-informatycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 6) Zajęcia rozwijające z grupy humanistycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 7) Zajęcia rozwijające z grupy przyrodniczej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 8) Zajęcia rozwijające z grupy językowej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 9) Zajęcia na tabletach z technik informacyjno-komunikacyjnych w łącznej wysokości 60 godz. (po 2 godz./mies. we wszystkich klasach) Łącznie 942 godz. zajęć pozalekcyjnych. 2. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania planu i harmonogramu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w uzgodnieniu z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 3. Zajęcia nie mogą być prowadzone w terminach kolidujących z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dokumentowania prowadzenia zajęć w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, który dostarczy Zamawiający. II.1 Zakres czynności W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności: 1. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celu głównego projektu : Stworzenie warunków do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w oparciu o programy rozwojowe Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 2. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celów szczegółowych projektu: a) wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów napotykających problemy w nauce, b) rozwój predyspozycji i umiejętności specjalistycznych uczniów wykazujących szczególne zainteresowania rozwojowe, c) rozwój kompetencji kluczowych u wszystkich grup uczniów objętych projektem, d) wsparcie uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej ukierunkowane na poradnictwo edukacyjno - zawodowe. 3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - warsztatów rozwijających kompetencje i umiejętności uczestników Projektu, zgodnie z ich umiejętnościami i potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu uczenia się Uczestników projektu, według ustalonego harmonogramu, 4. Dokonywanie oceny postępów Uczestników projektu, 5. Dokumentowanie przeprowadzenia każdego zajęcia z Uczestnikami projektu poprzez wpisy do dziennika zajęć, 6. Współpraca z personelem zarządzającym projektem, 7. Promowanie projektu i praca zgodna z wytycznymi projektu, 8. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Pod pojęciem godziny Zamawiający rozumie 45 minut. II.2. Obowiązki dodatkowe Wykonawca wybrany w drodze przetargu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu świadczenia usługi oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. Po jego akceptacji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w terminach określonych w Harmonogramie. Wykonawca będzie musiał skorygować swój harmonogram zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z wadium przetargowego
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia zał. nr 2 i 3 do SIWZ
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty wymagane w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W odniesieniu do wszystkich Części zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej 2)zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnienie funkcji zgodnie z zawarta umową. W przypadku zmiany, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Rozdziale V.2 SIWZ dla poszczególnych części zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: POKL.09.01.02-14-100/13 Nauka drogą do szczęścia (Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


OGŁOSZENIE „Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Załączone pliki w formacie PDF                                                                powrót