Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

26-06-2013


RPORiI 271.11.2013


Numer ogłoszenia: 246022 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103887 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ciepielów w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1. Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 29 sołectw: -Ciepielów - 809 mieszkańców, -Antoniów - 77, -Czerwona - 129, -Bielany - 91, -Pasieki - 65, -Podgórze - 101, -Bąkowa - 381, -Kunegundów - Czarnolas - 146, -Podolany - 33 , -Stare Gardzienice - 127 -Anusin - 167, -Dąbrowa - 220, -Drezno - 102, -Ciepielów Kolonia - 199, -Stary Ciepielów - 264, -Kawęczyn - 82, -Rekówka - 151, -Chotyze - 182 , -Wólka Dąbrowska - 92, - Kałków - 261 , -Gardzienice Kolonia - 135, -Świesielice - 325, -Kochanów - Sajdy - 66, -Marianki - 206, -Borowiec - 53, -Wielgie - 634, -Pcin - 281, -Ranachów B - 143, -Łaziska - 451, Ogółem 5973 mieszkańców. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Ciepielów oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. 2. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie miesięcznym odpadów bytowych i wyselekcjonowanych (szkło, plastik, makulatura, metal); - Jeden raz w miesiącu bezpośrednio z gospodarstw na terenie Gminy Ciepielów i wyselekcjonowane odpady w czterech kolorach worków: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, - Dwa razy w miesiącu w odstępach dwutygodniowych: a) odpady bytowe - worek czarny x 2 sztuki. 3. Raz w półroczu odbiór odpadów niebezpiecznych (akumulatory, świetlówki, baterie), -z terenu określonego w pkt.1, -od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.: Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie wraz z filiami w Wielgiem, Antoniowie, Budynek po szkole podstawowej w Pcinie i Łaziskach, Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie x2, Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach, 4. Raz w półroczu odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu i październiku. 5. Raz w półroczu odbiór wszelkich odpadów w ramach tzw. Sprzątania Świata. 6. Wykonawca nieodpłatnie ( na własny koszt) zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: a) szkło białe i kolorowe - worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz umożliwi odpłatne zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe ( wewnątrz worek czarny). Obowiązkiem Wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpadów bytowych i wyselekcjonowanych szkło, plastik, makulatura,) także poprzez odbiór odpadów z opróżnianych pojemników typu 1100l oraz pojemników ażurowych do segregacji odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie w okresie co 10 dni ( 3 razy w miesiącu). Pojemniki zostaną rozmieszczone na terenie gminy Ciepielów wg wskazań Zamawiającego w ilości 80 pojemników typu 1100l oraz 40 pojemników typu ażurowego. Pojemniki będą odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpadów. Pojemniki Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na swój koszt oraz zapewni ich eksploatację przez cały okres trwania umowy. 7. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 8. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów na odbiór odpadów. 9. Zobowiązuje się wykonawcę do składania sprawozdań zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 10. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Ciepielów. Gmina Ciepielów wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: - papieru i tektury - pojemnik koloru niebieskiego - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego - szkła bezbarwnego - pojemnik koloru białego - szkło kolorowe - pojemnik koloru zielonego Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener gruzownik) - odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 - 10 m3) - odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 - 10 m3) - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) - niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania (kontener o poj. 5 - 10 m3). Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: - przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady przemysłowe) - ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumieni a odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów). Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym placu) przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Ciepielowie, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 11. - Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. - Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122). - Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. - Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 - Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązuje się do corocznego druku kalendarzy wg wzoru określonego przez Zamawiającego z oznaczeniem dni w których dokonywane będą odbiory odpadów z posesji. Kalendarz wykonany będzie w technologii kolorowej CMYK -w formacie 42/22 cm, z umieszczonym centralnie tzw. kalendarzykiem miesięcznym wyrywanym ( ilość stron 24), w ilości 2200 egzemplarzy. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy kalendarze do każdej posesji na terenie gminy w ramach umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Garno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91666,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 104444,46
• Oferta z najniższą ceną: 104444,46 / Oferta z najwyższą ceną: 104444,46
• Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

                                                              powrót