Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak”

26-03-2014


RPORiI 271.7.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 193 082,25 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote 25/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 197 000,69 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 306 298,24 zł brutto.
Oferta Nr 3 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 204 252,32 zł brutto.
Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 193 082,25 zł brutto
Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 269 645,83 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót