Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Pasieki etap I”

26-03-2014


RPORiI 271.13.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Pasieki etap I” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 25/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 286 002,00 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 412 840,56 zł brutto.
Oferta Nr 3 – „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 328 330,05 zł brutto.
Oferta Nr 4 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 297 739,95 zł brutto.
Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 285 252,25 zł brutto.
Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 403 270,88 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót