Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

25-08-2009R.R.I.I. 7041/1/2009


"Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie "Podobórki""

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110031 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie Podobórki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie Podobórki, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (530 mb x 3,6), - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (3,6x530x0,1), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,60 m (3,6x530 mb )+ rozjazd 28m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m (3,5x530 mb) +rozjazd 28m2, - Znaki drogowe trójkątne wielkość średnia A-7, A-6b, A-6c, - Słupki stalowe do znaków śr. 50 cm, - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00 m (1,00x530)x2..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 89065.40 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa:
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 89065.40
Oferta z najniższą ceną: 89065.40 oferta z najwyższą ceną: 89065.40
Waluta: PLN.


                                            powrót

'); ?>