Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

25-02-2011WÓJT GMINY CIEPIELÓW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
"Piłka nożna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów"

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./
I. Rodzaj zadania
- rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie "piłka nożna",
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych,
- zatrudnianie kadry trenerskiej,
- zabezpieczenie opieki lekarskiej,
- zakup sprzętu sportowego,
- przewóz zawodników na zawody sportowe,
- nadzór i opieka nad stadionem sportowym, w tym zakresie pielęgnowanie murawy boiska, utrzymywanie czystości i porządku na stadionie i obiektach należących do stadionu sportowego,
- zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas rozgrywek sportowych,
- prowadzenie klubu sportowego i udział w rozgrywkach ROZPN, w tym drużyny seniorskiej, juniorów oraz w miarę posiadanych środków od nowego sezonu rozgrywek piłkarskich drużynę trampkarzy.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania - 40.000,00 zł
III. Zasady przyznania dotacji
Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi po podpisaniu umowy zostanie udzielona dotacja.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania dotyczy okresu od podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
V. Termin składania ofert
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie (pok. 1, I- sze piętro) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta realizacji zadania publicznego w gminie Ciepielów" w terminie do 15 marca 2011 roku.
Do oferty należy dołączyć:- aktualny wpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub innej ewidencji; - kserokopia statutu podmiotu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2011 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie, pokój nr 22.
Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrzeniu oferty określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:
-liczba osób uczestnicząca w realizacji wnioskowanego zadania; -deklarowany udział środków własnych oferenta w realizacji wnioskowanego zadania;- posiadana baza (tytuł prawny) oferenta oraz zasoby rzeczowo-kadrowe gwarantujące profesjonalne wykonanie wnioskowanego zadania;- dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji wnioskowanego zadania;- dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe reprezentantów (zespołów) oferenta w zakresie objętym realizacją wnioskowanego zadania; -deklaracja oferenta o nie pobieraniu opłat od uczestników biorących udział we wnioskowanym zadaniu.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Ciepielów w drodze zarządzenia. Od zarządzenia Wójta Gminy Ciepielów w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Wójta Gminy Ciepielów w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 VIII. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pokój nr 1, tel. (048) 3788-080.
Wójt Gminy może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

Ciepielów, dnia 25 luty 2011 roku.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


załączone pliki:
OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok "Piłka nożna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów"

wzór oferty

Załączone pliki w formacie PDF


                                            powrót

'); ?>