Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku”

24-12-2013


RRGKiOŚ. 272.2.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, że wpłynęły dwie oferty spełniające kryteria SIWZ. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BARTOSZ IWANSKI PHU, 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 13 oferując cenę brutto
Zadanie nr 1:
Cena jednostkowa biletu miesięcznego 45,36 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 36/100)
Zadanie nr 2:
Przewóz dzieci na szkolne imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe 2,92 zł/km brutto (słownie: dwa złote 92/100/km)
Kryterium oceny ofert była najniższa łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która wyniosła 170 348 zł . Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 98,70 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 2 –Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 ofrując cenę jednostkową biletu miesięcznego w kwocie 52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa 00/100 oraz cenę 3,40 zł/km brutto ( słownie: trzy złote 40/100) .
Roczna wartośc zamówienia wyniosła 195 040 zł.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.
Załącznik:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót