Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku”

24-11-2015


RRGKiOŚ.272.2.2015

Numer ogłoszenia: 172111 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1. 1.1.dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie z miejscowości: Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Ciepielów(ul. Podłącze), Czerwona, Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, Kałków, Kawęczyn, Kochanów-Sajdy, Kunegundów, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. 1.2. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie z miejscowości: Anusin, Borowiec, Ciepielów(ul. Podłącze), Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, Kałków, Karolów, Kawęczyn, Marianki, Pcin, Ranachów B, Rekówka, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. 1.3. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej z miejscowości: Antoniów, Bielany, Czerwona, Podolany, Podgórze, Kunegundów, Pasieki, Łaziska, Marianki(Kosów), Kochanów. 1.4. opieka nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia czterech opiekunek na ½ etatu spośród mieszkańców gminy Ciepielów wskazanych przez Wójta Gminy (po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 1.5. uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają do autobusu nie wcześniej niż o godz. 6.40 i dowożeni są do szkół nie później niż na godz. 7.55 Zadanie nr 2. 2.przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie gminy i województwa mazowieckiego, około 2 000 km. Informacje dodatkowe: 1. Przewozy uczniów do w/w jednostek odbywać się będą po drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych (oznaczonych na załączonej mapie gminy) 2. Łączna długość linii przewozu wynosi ok. 346 km. 3. Zajęcia we wszystkich szkołach na terenie gminy (zarówno w gimnazjum jak i szkołach podstawowych) rozpoczynają się o godz. 8.00 4. Dowozy uczniów na podanych trasach będą się odbywać przede wszystkim poprzez uruchomienie na terenie Gminy Ciepielów lokalnej komunikacji regularnej na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Ciepielów. 5. Przewóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych 6. Do końca czerwca 2016 roku będzie dowożonych 337 uczniów. 7. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów oraz własny tabor transportowy Zamawiającego, do wykonania zamówienia konieczne są 4 autobusy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Oświadczenie zabezpieczenia dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nie przewidzianych okoliczności, - Parafowany wzór umowy, Dokumenty wg. SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk


OGŁOSZENIE „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku”

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZałączone pliki w formacie PDF                                                                powrót