Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepielowie w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”

23-12-2014


RPORiI 271.28.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.) informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn. „Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie” złożyła firma P.H.P.U. „Jamka” Zygmunt Jamka, ul. Balladyny 2/8, 20-601 Lublin, oferując realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto 118 643,71 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 71/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 – P.H.P.U. „Jamka” Zygmunt Jamka, ul. Balladyny 2/8, 20-601 Lublin – 118 643,71 zł brutto,
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „ROL-MOT” Spółka z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów – 126 781,32 zł brutto.


Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót