Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

RPORiI 7063/1/2010

23-09-2010Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220959 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Ciepielów 1.1 obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu 29 sołectw: - Ciepielów - 775 mieszkańców, - Antoniów - 83 -,,-, - Czerwona - 137 -,,-, - Bielany - 91 -,,-, - Pasieki - 59 -,,-, - Podgórze - 95 -,,-, - Bąkowa - 387 -,,-, - Kunegundów - Czarnolas - 160 -,,-, - Podolany - 42 -,,-, - Stare Gardzienice - 130 -,,-, - Anusin - 141 -,,-, - Dąbrowa - 213 -,,-, - Drezno - 94 -,,-, - Ciepielów Kolonia - 187 -,,-, - Stary Ciepielów - 296 -,,-, - Kawęczyn - 89 -,,-, - Rekówka - 157 -,,-, - Chotyze - 210 -,,-, - Wólka Dąbrowska - 98 -,,-, - Kałków - 278 -,,-, - Gardzienice Kolonia - 143 -,,-, - Świesielice - 358 -,,-, - Kochanów - Sajdy - 76 -,,-, - Marianki - 263 -,,-, - Borowiec - 62 -,,-, - Wielgie - 654 -,,-, - Pcin - 278 -,,-, - Ranachów B - 159 -,,-, - Łaziska - 516 -,,-, Ogółem 6240 mieszkańców, w tym 1850 gospodarstw domowych, z których odbierane będą odpady za pomocą oznaczonych worków. 1.2.1. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie miesięcznym odpadów bytowych i wyselekcjonowanych (szkło, plastik, makulatura, metal); - Jeden raz w miesiącu bezpośrednio z gospodarstw na terenie Gminy Ciepielów i wyselekcjonowane odpady w czterech kolorach worków: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, - Dwa razy w miesiącu w odstępach dwutygodniowych: a) odpady bytowe - worek czarny x 2 sztuki. 1.2.2. Dwa razy w roku odbiór odpadów niebezpiecznych (akumulatory, świetlówki, baterie), - z terenu określonego w pkt.3.2, - od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.: Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie wraz z filiami w Wielgiem, Antoniowie, Budynek po szkole podstawowej w Pcinie i Łaziskach, Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie x2, Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach, 1.2.3. Dwa razy w roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych zgodnie z pkt. 3.2 i pkt.3.3.2. w miesiącu kwietniu i październiku. 1.2.4. Dwa razy w roku odbiór wszelkich odpadów w ramach tzw. Sprzątania Świata. 1.2.5. Wykonawca nieodpłatnie ( na własny koszt) zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: a) szkło białe i kolorowe - worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek niebieski, d) złom - worek biały, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz umożliwi odpłatne zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe ( wewnątrz worek czarny). 1.2.6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpadów bytowych i wyselekcjonowanych szkło, plastik, makulatura,) także poprzez odbiór odpadów z opróżnianych pojemników typu 1100l oraz pojemników ażurowych do segregacji odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie w okresie co 10 dni ( 3 razy w miesiącu). 1.2.7. Pojemniki zostaną rozmieszczone na terenie gminy Ciepielów wg wskazań Zamawiającego w ilości 80 pojemników typu 1100l oraz 40 pojemników typu ażurowego. Pojemniki będą odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpadów. Pojemniki Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na swój koszt oraz zapewni ich eksploatację przez cały okres trwania umowy. 1.2.8. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, poza terenem gminy Ciepielów. 1.2.9. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów na odbiór odpadów. 1.2.10. Zobowiązuje się wykonawcę do składania kwartalnych sprawozdań z ilości zebranych odpadów. 1.2.11. Wykonawca zobowiązuje się do corocznego druku kalendarzy wg wzoru określonego przez Zamawiającego z oznaczeniem dni w których dokonywane będą odbiory odpadów z posesji. Kalendarz wykonany będzie w technologii kolorowej CMYK - w formacie 42/22 cm, z umieszczonym centralnie tzw. kalendarzykiem miesięcznym wyrywanym ( ilość stron 24), w ilości 2200 egzemplarzy. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy kalendarze do każdej posesji na terenie gminy w ramach umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 411712,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12100,00 miesięcznie
Oferta z najniższą ceną: 12100,00 miesięcznie / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00 miesięcznie
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>