Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

23-04-2009Ciepielów, dnia 23.04.2009 r.

R.R.I.I.7041/3/2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Modernizacja ul. Polnej w Ciepielowie

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44537 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Polnej w Ciepielowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja ul. Polnej w Ciepielowie, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, - Koryta o głębokości 30 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz plantowanie (165 mb x 3,6 m) + rozjazd 28 m2, - Wykonanie warstwy odsączającej z piaski po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie na całej szer. 3,6 m wykonanie i zagęszczanie mechaniczne obmiar jw., - Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym gr.20 cm szer.3,6 m 165 mb+ rozjazd 28 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr. 3 cm szer. 3,6 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 dł. 165 mb +rozjazd 28 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,5 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 165 mb +rozjazd 28 m2, - Znaki drogowe trójkątne A - 7; A-6c; A-6b szt.3 - Słupki stalowe do znaków śr. 50 mm, - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00 m ((165 mb x 1 m)x 2). II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 42537.80 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 42537.80
Oferta z najniższą ceną: 42537.80 oferta z najwyższą ceną: 42537.80
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                            powrót

'); ?>