Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

23-04-2009Ciepielów, dnia 23.04.2009 r.

R.R.I.I.7041/4/2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Kochanów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45318 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Kochanów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Kochanów, która obejmuje: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym długość 1107 mb, - Wykopy wykonywane w gruncie kat. l-lI pod wykonanie przepustu (1 szt. x 10 mb x1,5 m x 1,00 m), - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (istniejącej podbudowy żużlowej) (1107mbx3,6m), - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (żużel ) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm, szer. 3,6 m gr. warstwy 10 cm ((1 107 mb x 3,6 m) x 0,10 m), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej gr.2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,6 m ((1 107 m x 3,6 m) x 50 kg/m2) + rozjazd 28 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 szer. 3,5 (11 07 mb x 3,5 m) + rozjazd 28 m2, - Część przelotowa prefabrykowanych przepustów jednootworowych z rur o śr.0 60 cm na ławie z kruszywa łamanego wraz z podczyszczeniem wlotu i wylotu na dł. 5 m szt. 1 (dł. przepustu 6 m), - Obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych szt.2, - Znaki drogowe trójkątne A - 7; A-6c; A-6b szt.3, - Słupki stalowe do znaków śr. 50 mm szt. 7, - Znaki drogowe okrągłe 8-33(40) szt.2; B-18 szt.2, - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych do 10 cm szer. 1,00m(1,00mx1107m)x2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 171457.37 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 171457.37
Oferta z najniższą ceną: 171457.37 oferta z najwyższą ceną: 229181.13
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                            powrót

'); ?>