Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej Świesielice - Morgi”

22-04-2015


RPORiI 271.5.2015


Numer ogłoszenia: 91722 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46034 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Świesielice - Morgi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Świesielice - Morgi, która obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe b) Podbudowy: - Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (1500 mb x 3,20 m) - Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m (1500 mb x 3,20 m x 0,15 m) c) Nawierzchnie: - Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (1500 mb x 3,20 m ) - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 3,10 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (1500 mb x 3,10 m x 75 kg/m2) - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 5 S( 3,00 m x 1500 mb ) d) Roboty wykończeniowe: - Ustawienie słupków rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji (A-7) - Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (800 mm) folia odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B-18 (10)) - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm (( 1500 mb x 0,5 m)x 2) x 0,1 m Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343951,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 182545,90
• Oferta z najniższą ceną: 182545,90 / Oferta z najwyższą ceną: 238008,00
• Waluta: PLN.Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót