Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

„Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku”

22-01-2016
Numer ogłoszenia: 14848 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171429 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12. 2016 roku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• LENARD SPÓŁKA Jawna, Stacja Paliw w Ciepielowie, ul. Norblina 26, 24-100 Puławy, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 54427,20
• Oferta z najniższą ceną: 54427,20 / Oferta z najwyższą ceną: 54427,20
• Waluta: PLN .


Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót