Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku”

22-01-2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 513376 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 1.1.dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie z miejscowości: Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Ciepielów(ul. Podłącze), Czerwona, Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, Kałków, Kawęczyn, Kochanów-Sajdy, Kunegundów, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. 1.2. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie z miejscowości: Anusin, Borowiec, Ciepielów(ul. Podłącze), Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, Kałków, Kawęczyn, Marianki, Pcin, Ranachów B, Rekówka, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. 1.3. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bąkowej z miejscowości: Antoniów, Bielany, Czerwona, Podolany, Podgórze, Kunegundów, Pasieki, Łaziska, Marianki(Kosów), Kochanów. 1.4. opieka nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia czterech opiekunek na 0,5 etatu spośród mieszkańców gminy Ciepielów wskazanych przez Wójta Gminy (po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 1.5. uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają do autobusu nie wcześniej niż o godz. 6.40 i dowożeni są do szkół nie później niż na godz. 7.55. Zadanie nr 2. 1.przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie gminy i województwa mazowieckiego, około 2 000 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BARTOSZ IWANSKI PHU, Plac Kochanowskiego 13, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 170043,20
• Oferta z najniższą ceną: 170043,20 / Oferta z najwyższą ceną: 195040,00
• Waluta: PLN.Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót