Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE

21-02-2012


RRGKiOŚ. 6840 /1-1/2012

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm., oraz uchwał: nr XIV/87/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2012 roku , w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:
Ciepielów
- działka o nr geodezyjnym 636
- objęta księgą wieczystą nr RA1L/00012 073/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- powierzchnia działki – 0,07ha,
- karta mapy 2 Ciepielów,
- dostęp do działki – z drogi gminnej
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, symbol planu - 1.1 MU .
- wartość rynkowa nieruchomości – 9 618, 00 zł, + VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 4.
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 21 lutego do 13 marca 2012 roku

Ciepielów, dnia 21. 02. 2012 r.                                                                powrót

'); ?>