Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

Zapytanie ofertowe

Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych

20-01-2014


Zamawiający:
Gmina Ciepielów
ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 Ciepielów
tel. (048) 3788080, fax. (048) 3788080

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych w celu:
określenia wzrostu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości – 40 szt.;
Określona w ofercie ilość operatów szacunkowych jest orientacyjna, a ich faktyczna wielkość będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie do aktualizacji wyceny po upływie terminu jej ważności (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.04.2014 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@ciepielow.pl, faksem na nr: /048/ 3788080, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres; Urząd Gminy w Ciepielowie, 27 – 310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1 do dnia 31.01. 2014 r. do godz. 15 – tej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3.02. 2014 r. o godz. 11 – tej w UG w Ciepielowie. pok. Nr 26, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie ( tablica ogłoszeń ), oraz na stronie internetowej pod adresem www.ciepielow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ciepielow.pl

Opis sposobu wyboru oferty:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usług, o których mowa w zapytaniu.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena brutto.

Dodatkowe informacje:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ciepielow.pl.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Andrzej Hyc, tel. (048) 3788047 w.36, e-mail: rolnictwo@ciepielow.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu – 7.15- 15.15


Formularz ofertowy


Załączone pliki w formacie PDF                                                                powrót