Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia”

18-09-2014


RPORiI 271.25.2014


Numer ogłoszenia: 310860 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282394 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej z następujących przedmiotów i zakresie: 1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy matematyczno-informatycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy humanistycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy przyrodniczej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 4) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy językowej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 5) Zajęcia rozwijające z grupy matematyczno-informatycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 6) Zajęcia rozwijające z grupy humanistycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 7) Zajęcia rozwijające z grupy przyrodniczej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 8) Zajęcia rozwijające z grupy językowej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 9) Zajęcia na tabletach z technik informacyjno-komunikacyjnych w łącznej wysokości 60 godz. (po 2 godz./mies. we wszystkich klasach) Łącznie 924 godz. zajęć pozalekcyjnych. 2. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania planu i harmonogramu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w uzgodnieniu z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 3. Zajęcia nie mogą być prowadzone w terminach kolidujących z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dokumentowania prowadzenia zajęć w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, który dostarczy Zamawiający. II.1 Zakres czynności W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności: 1. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celu głównego projektu : Stworzenie warunków do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w oparciu o programy rozwojowe Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 2. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celów szczegółowych projektu: a) wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów napotykających problemy w nauce, b) rozwój predyspozycji i umiejętności specjalistycznych uczniów wykazujących szczególne zainteresowania rozwojowe, c) rozwój kompetencji kluczowych u wszystkich grup uczniów objętych projektem, d) wsparcie uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej ukierunkowane na poradnictwo edukacyjno - zawodowe. 3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - warsztatów rozwijających kompetencje i umiejętności uczestników Projektu, zgodnie z ich umiejętnościami i potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu uczenia się Uczestników projektu, według ustalonego harmonogramu, 4. Dokonywanie oceny postępów Uczestników projektu, 5. Dokumentowanie przeprowadzenia każdego zajęcia z Uczestnikami projektu poprzez wpisy do dziennika zajęć, 6. Współpraca z personelem zarządzającym projektem, 7. Promowanie projektu i praca zgodna z wytycznymi projektu, 8. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Pod pojęciem godziny Zamawiający rozumie 45 minut. II.2. Obowiązki dodatkowe Wykonawca wybrany w drodze przetargu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu świadczenia usługi oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. Po jego akceptacji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w terminach określonych w Harmonogramie. Wykonawca będzie musiał skorygować swój harmonogram zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: POKL.09.01.02-14-100/13 Nauka drogą do szczęścia (Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Trinity Akademia Językowa Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 36498,00
• Oferta z najniższą ceną: 36498,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49831,80
• Waluta: PLN.Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót