Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

18-06-2013


RPORiI 271.11.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż jedyną ofertę która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów oferując cenę miesięczną brutto 18800,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2, pkt. 1, lit. b ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót